Aanvragen van subsidie

U kunt bij het Dovenfonds subsidie aanvragen voor initiatieven of projecten die Doven als doelgroep hebben. De aanvraag moet voldoen aan een aantal voorwaarden en wordt beoordeeld volgens een vaste procedure.

Wie kan een aanvraag indienen?
Een aanvraag bij het Dovenfonds kan uitsluitend worden ingediend door een rechtspersoon (een vereniging of stichting zonder winstoogmerk), gevestigd in Nederland. Een rechtspersoon kan slechts één keer in de drie jaar een aanvraag indienen. 

Subsidie wordt uitsluitend toegekend voor projecten die plaatsvinden in Nederland (inclusief de overzeese gebiedsdelen).

Het Dovenfonds geeft geen subsidie aan individuele personen. Aanvragen van een rechtspersoon ten behoeve van individuele personen worden evenmin in behandeling genomen.

Aanvragen voor een tolkvergoeding, voor (top)sport-evenementen of exploitatiekosten worden niet in behandeling genomen. Er wordt geen subsidie gegeven aan projecten die al zijn begonnen of al zijn voltooid.

Belangrijk: 
Let u alstublieft goed op de termijn tussen uw aanvraag en de startdatum van het project waar u subsidie voor aanvraagt. Het Dovenfonds hanteert daarvoor concrete regels. Die regels vindt u onderaan deze pagina, onder het kopje: Wat verwachten wij van u?.

Voor wat voor activiteiten/projecten kunt u subsidie aanvragen?
Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten of projecten die aansluiten bij de algemene doelstellingen. De activiteiten/projecten moeten primair tot doel hebben: de positie van doven binnen onze samenleving op enigerlei wijze versterken. Hieronder valt ook onder de ontwikkeling van het zelfbewustzijn en de eigen identiteit van Doven (ook wel ‘empowerment’ genoemd), en de stimulering van de Dovencultuur.

Voorbeelden van activiteiten/projecten die in aanmerking kunnen komen voor subsidie:
- Kadercursus voor welzijnsstichtingen;
- Cursus in groepsverband van, voor en door Dove mensen;
- Studiereis voor organisatie(s);
- Theaterprojecten;
- Politiek debat;
- Wetenschappelijk onderzoek naar de situatie van Doven en de beeldvorming van Doven in de maatschappij;
- Dovenontmoetingscentrum: aan de hand van het aanmeldingsformulier beoordeelt het Dovenfonds waaraan mogelijk een financiële bijdrage kan worden geleverd. Dit kan zowel een bijdrage zijn die zich richt op activiteiten binnen het ontmoetingscentrum, als ook een bijdrage voor de aanschaf van materiële zaken;

Activiteiten voor bijzondere groepen: hierbij moet u denken aan Doven met meerdere beperkingen.

Hoeveel subsidie kunt u eventueel verwachten?  
Het Dovenfonds hanteert bij de beoordeling van uw project twee categorieën: een project valt onder 'vorming en educatie' of onder 'overige'. Aan een project uit de eerste categorie wordt maximaal 1.500 euro subsidie toegekend, aan een project uit de tweede categorie maximaal 500 euro. Het Dovenfonds bepaalt zelf tot welke categorie een activiteit behoort. 

NB: Heeft uw organisatie in de afgelopen twee jaar subsidie van ons ontvangen? Zo ja, dan komt uw organisatie niet in aanmerking voor subsidie en wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

Wanneer kunt u uw aanvraag het beste indienen? 
Het Dovenfonds hanteert twee ‘sluitingsdata’: 1 april en 1 oktober. In principe kunt u uw aanvraag het gehele jaar indienen. Het moment van inleveren heeft echter invloed op de snelheid van afhandeling. Een aanvraag die bijvoorbeeld half april wordt ingediend, wordt pas na 1 oktober beoordeeld. Houdt u bij uw aanvraag dus rekening met de sluitingsdata. Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u een bevestiging van ontvangst. Binnen twee maanden na  1 april of 1 oktober neemt het bestuur van de stichting een besluit of de aanvraag gehonoreerd wordt.

Hoe kunt u uw aanvraag indienen?
Voor uw aanvraag kunt u uitsluitend gebruikmaken van het aanvraagformulier.

Wat verwachten wij van u?

- Het project wordt binnen 1 jaar na de toekenning uitgevoerd;
- Het project start (i.v.m. reclame/publicatie) niet eerder dan 3 maanden na de sluitingsdatum:
bij een aanvraag ingediend vóór 1 april       –  het project dient te starten op of na 1 juli;
bij een aanvraag ingediend vóór 1 oktober–  het project dient te starten op of na 1 januari.

 

cropped-Nat-Dovenfonds-logo-2.png