Onderstaande organisaties zijn op enigerlei wijze actief binnen de gemeenschap van doven en slechthorenden. 

-------------------


Deaf Christian Fellowship Nederland - Zet zich in voor dove christenen in en buiten Nederland.

De Dovenagenda - Agenda met activiteiten voor doven en slechthorenden.

DiversDoof - Samenwerkingsverband van Nederlandse Dove Jongeren, FODOK en Stichting Plotsdoven en Laatdoven.

Doof.nl - Nieuwssite voor doven en slechthorenden.

Dovenschap - Dovenschap behartigt de belangen van doven en/of gebarentaalgebruikers, en bewaakt het culturele en taalkundige erfgoed van de Nederlandse dovengemeenschap.  

Hoor Friesland - Bevordert de participatie van Friese doven aan de maatschappij.

De Gelderhorst - Jong en dynamisch centrum voor oudere doven.

FODOK - Voor ouders van dove kinderen met of zonder CI.

KNDSB - Koninklijke Nederlandse Doven Sport Bond.

Nederlandse Christelijke Bond van Doven - Behartigt de belangen van christelijke doven.

Nederlandse Dove Jongeren - Komt op voor de belangen van dove jongeren.

Nederlands Gebarencentrum - Expertisecentrum op het gebied van NGT en NmG.

NSDSK - Zorgaanbieder voor iedereen met een gehoor-, taal- of spraakbeperking.

Pento - Begeleidt, onderzoekt en adviseert mensen die problemen hebben op het gebied van taal, spraak en/of gehoor.

Stichting Hoormij - Zet zich in voor mensen met een gehooraandoening of een taanontwikkelingsstoornis.

Stichting Plotsdoven en Laatdoven - Zet zich in voor mensen die plotseling of meer geleidelijk doof zijn geworden.

Stichting Welzijn Doven Drenthe - Zet zich in voor de belangenbehartiging en welzijnsbevordering van doven in Drenthe.

Woord & Gebaar - Het landelijke dovenblad van de gelijknamige stichting.