Stichting Drögefonds

Matthijs Dröge

Matthijs Dröge

Sinds september 2012 maakt het Drögefonds deel uit van het Nationaal Dovenfonds. Als zelfstandig fonds bestond het Drögefonds sinds 1967. Het werd genoemd naar Matthijs Dröge.

Matthijs Dröge (1896-1976) was een groot deel van zijn werkzame leven werkzaam als leraar aan de Inrichting voor doofstommen-onderwijs (ook wel bekend als de Ammanschool) in Rotterdam. Van 1952 tot aan zijn pensionering in 1961 was hij het hoofd van de leerafdeling (de school had ook een audiologische afdeling). Beide onderdelen maakten later deel uit van het Rudolf Mees Instituut. 

Tussen 1954 en 1967 was Matthijs Dröge nauw betrokken bij het Volkshogeschoolwerk voor doven. Bij zijn afscheid van dat werk werden op zijn verzoek gelden bijeengebracht. Het gevormde fonds, dat zijn naam kreeg, stelde minder draagkrachtige doven en slechthorenden in staat cursussen te volgen aan de Volkshogeschool.

Aan de cursussen op de Volkshogeschool kwam een einde. Het Drögefonds heeft daarna nog een tiental jaren subsidie verstrekt aan vergelijkbare organisaties en evenementen. De doelstelling daarbij was steeds: een bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van doven en slechthorenden.

Door de jaren heen bleven de financiële mogelijkheden van het Drögefonds beperkt. Dat leidde uiteindelijk tot een zoektocht naar een ‘stevige’ partner om de krachten mee te bundelen. Die partner werd al snel gevonden in het Dovenfonds.

Op 6 september 2012 werd in Houten de overeenkomst getekend volgens welke het Drögefonds deel ging uitmaken van het Dovenfonds. Het Drögefonds blijft als aparte ‘tak’ zichtbaar binnen het Dovenfonds. Donateurs kunnen aangeven dat hun schenking ten goede moet komen aan het Drögefonds (u maakt uw donatie over op IBAN: NL88ABNA0500831025 t.n.v het Dovenfonds en vermeldt bij ‘mededelingen’: ten bate van het Drögefonds). Donaties aan het Drögefonds komen ten goede aan de educatie van doven en slechthorenden.

Onderwijs aan de Ammanschool, Rotterdam

Onderwijs aan de Ammanschool, Rotterdam